casino maxi1xbet

Dark Entries Logo

701 items

   

MILITIA
Het wordt tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn.
08/01/2016, Xavier Kruth
 Bookmark and Share

08/01/2016 : MILITIA - Het wordt tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn.
08/01/2016 : MILITIA - Het wordt tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn.
08/01/2016 : MILITIA - Het wordt tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn.
08/01/2016 : MILITIA - Het wordt tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn.
08/01/2016 : MILITIA - Het wordt tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn.
Militia heeft van meet af aan een expliciet anarchistische boodschap verbonden aan hun industrial muziek. En hoewel de groep nu al 30 jaar actief is - ze ontstonden in 1986 - is daar in essentie niets in veranderd. Frank Gorissen - de hoofdideoloog van de groep, zeg maar - voldoet volledig aan onze verwachtingen. Hij is iemand die graag in discussie treedt en zijn visie uitgebreid uiteenzet en beargumenteert.

Jullie nieuwe plaat: ‘The Face Of God’. Het is een soort atheïstisch manifest. Vertel eens, wat is er fout met godsdienst?

Alles. En dat meen ik vanuit de grond van m’n hart. Na de Verlichting, het klassenbewustzijn met daaropvolgend de arbeidersrevoluties en elke andere ontvoogdingsstrijd (feminisme, oprichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens…) wordt het tijd dat er een begin wordt gemaakt van een nieuwe revolutie, namelijk die van het Humanistisch Bewustzijn. Bedoeling hiervan moet zijn dat de mens zich bewust wordt van wie en wat hij is, wat z’n oorsprong is en wat de oorsprong is van zijn denken en vooral, voor de gelovigen althans, wat de oorsprong en de bedoeling is/was van hun godsdienst. Uiteindelijk, als we naar de geschiedkundige oorsprong gaan van het vereren van een godheid (of godheden), het bedenken ervan, het uitwerken van op die godsdienst gefundeerde leefregels, geboden en wetten en het transformeren van een godsdienstbeleving van een beperkte groep in een machtige organisatie met zowel multinational-achtige als criminele kenmerken, als we het systeem en de structuur erachter kunnen zien, als we de ware bedoeling kunnen blootleggen, dan MOET dit leiden tot op z’n minst een zeker wantrouwen, een eis naar verklaring, het openbaar maken van de waarheid om daarna tot een verbod op en afschaffing van religies te komen.

Een aantal vrijzinnigen, humanisten en zeker atheïsten zijn al in dat stadium: zij herkennen in godsdiensten de frauduleuze systemen gebaseerd op leugens en angst en strevend naar macht. Godsdiensten hebben enkel tot doel de mensheid te verdelen in mekaar beconcurrerende groepen, mensen tegen elkaar ophitsen, de gelovigen misbruiken voor het eigen belang, zijnde het vergroten van de macht van de religieuze leiders, een onaanraakbare elite vergelijkbaar met de despoten, alleenheersers en dictators die we hebben moeten dienen doorheen de geschiedenis. Elke religie streeft naar de ultieme controle over de menselijke geest, een controle die resulteert in een obsessieve bemoeienis met het leven van de mens, met het gezag over zijn denken, zijn voelen, tot hoe hij zich moet kleden, wat te eten, hoe te leven, met wie hij moet huwen, tot het onderwerpen aan rituelen die verminken en verplichte feesten die gepaard gaan met dierenleed,… kortom, een complete kolonisatie van het menselijke wezen.

‘The Face Of God’ was ook de titel van een nummer op jullie eerste uitgave ‘New European Order’. Het nummer ‘Thank You Oh Lord’ is zelfs een herwerking van een nummer op die uitgave. Een bewuste verwijzing?

Absoluut. Als je de tekst leest merk je onze sarcastische maar realistische houding tegenover de godsdienst. “Thank You oh Lord for the lies that I hear” slaat op de leugens, het Grote Bedrog. Lord Bertrand Russell zei van religies dat die onwaar en schadelijk zijn. Ik zou het niet beter kunnen uitdrukken.

Volgens mij kan religie enkel uitgeroeid worden door een tirannie in te stellen, en dan nog. Dat vinden jullie vast niet wenselijk. Hoe zou je te werk gaan?

Nogmaals, door de mensen bewust te maken van de bedoeling van de godsdiensten, door hen een antwoord te geven op de simpele vraag: WAAROM ZIJN ER GODSDIENSTEN? Waar kom je dan bij uit? Wel eerst en vooral zal je zien dat alle godsdiensten gebaseerd zijn op de godsdienst van de oude Egyptenaren, vooral dan op de cultus rond Horus. Het verhaal van Horus en zijn tegenstrever Seth is een verhaal over de strijd tussen goed en kwaad, HET hoofdthema van elke godsdienst. Zowat elk belangrijk gegeven dat in de bijbel, de koran, de thora en in de hindoeïstische geschriften terug te vinden is, vind je ook soms zelfs letterlijk terug in het verhaal over de god Horus. Zijn geboorte uit een maagd, de datum van die geboorte, de aankondiging van die geboorte (ster in het oosten…) zijn leven, zijn dood en verrijzenis… Al die elementen vinden we gekopieerd terug in de verschillende godsdiensten die ontstonden na het verdwijnen van de oud-Egyptische beschaving.

De leidende priesterklasse van Egypte gebruikte het geloof in goden niet alleen om een verklaring te bieden voor het ontstaan van de Aarde en de mens, maar om een verantwoording te creëren voor de staatsstructuur van het Egyptische rijk, voor hun klassenindeling, voor hun machtssysteem. Immers, als je kan volhouden dat de oppermachtige goden op een bepaalde manier hun “sociaal systeem” hebben opgebouwd in de hemel, dan kan je er meteen ook zeker van zijn dat de gehorige niet anders kan dan “datzelfde sociale systeem” te aanvaarden op Aarde, een machtsstructuur die in handen is van diegene die claimt rechtstreeks contact met de godheid te hebben en dus ook elke volmacht heeft verkregen van die godheid om die goddelijke macht op Aarde over te nemen, met andere woorden om god te vertegenwoordigen op Aarde, zeg maar voor god te mogen spelen op Aarde, met alle desastreuze gevolgen die we kennen.

Na het verdwijnen van de Egyptische beschaving moeten bepaalde mensen sowieso gezien hebben welk een macht het je geeft als je kan claimen dat je in rechtstreekse verbinding staat met god en dat je van hem carte blanche krijgt om een sociale structuur op poten te zetten en te leiden. En wie daar niet mee akkoord gaat, wie dit wil aanvechten, die spot met de goden! Dat is godslastering, zonde, moet bestraft worden. Die loopt dus ofwel opnieuw in de pas of wordt afgemaakt. Om nog eens terug te komen op die Egyptische religie, de stamvader zeg maar van alle godsdiensten: alles draait daar in feite om een mythologisch antwoord op vragen over de werking van de zonnecycli, het verschijnsel van de seizoenen, dag en nacht, leven en dood… Horus was de zonnegod en Seth zijn tegenhanger, de god van de duisternis, de ondergrond, de duivel met andere woorden. In feite is elke hedendaagse godsdienst dus in oorsprong terug te brengen tot een verering van de zon. En om het nu eens een beetje simplistisch uit te leggen: stel dat iedereen, elke gelovige, daar nu eens van doordrongen is, dat iedere gelovige nu eens eindelijk zou beseffen waar die godsdienst van ‘m nu in oorsprong vandaan komt, wie gaat er dan nog mensen omverknallen omwille van een zonnecyclus of het komen en gaan van seizoenen?

Natuurlijk zal dit Humanistisch Bewustzijn niet kunnen verhinderen dat er oorlogen zullen uitgevochten worden, maar in elk geval zullen religieuze beweegredenen of de goddelijke rechtvaardiging ervan hier niet meer voor bestaan. We gaan dan ook de werkelijke beweegredenen van oorlogen zien en dan komen we uit bij redenen zoals het willen bezitten van meer land, van natuurlijke rijkdommen (Midden-Oosten, de olie), het vergroten van “Lebensraum” zoals Hitler z’n expansiedrang trachtte te verantwoorden of omdat de aanstoker (de leider van de natie die de oorlog start) een psychopaat is, een potentieel voorbeeld daarvan is Kim Jung Un.

Het grote verschil zal zijn dat we de aanstokers van oorlogen als burger relatief beter onder controle kunnen krijgen. Ik bedoel daarmee het volgende: een oorlog gestart door geestelijken en in opdracht van een god, een heilige oorlog dus, kan je moeilijker een halt toeroepen omdat die geestelijke zich gesteund weet door de goddelijke macht. De wil van die god moet nu eenmaal uitgevoerd worden, als een goddelijk bevel. En god is ongrijpbaar en onbereikbaar. Je kan niet zomaar met ‘m gaan discussiëren over wel of niet vechten hé. De geestelijke leider, de vertegenwoordiger van god op Aarde, die kan je ook niet wegstemmen omdat je z’n haatpolitiek en z’n oorlogszucht niet wenst. Geestelijke leiders zijn altijd voor het leven aangesteld en hun macht staat boven de wet. De macht van een president bijvoorbeeld kan je nog altijd kortwieken.

Jullie zijn verbonden met de Cultuurraad van Bilzen, waar jullie ook subsidies van krijgen. Is dat nodig om jullie werking te verzekeren? Wat zijn de voordelen?

Bilzen wil graag steun verlenen aan beginnende pop -en rockgroepen, een houding die we alleen maar kunnen toejuichen. Het is voor beginnende bands niet gemakkelijk om aan de bak te komen laat staan om de productie en release van een cd te financieren. Militia kan ook een beroep doen op die steun hoewel we die misschien niet absoluut nodig hebben. Maar dat financiële aspect van de support van de stad is dan ook niet het belangrijkste, voor ons dan toch. Het feit dat we als vereniging een plek hebben in het domein van het bestuur van de stad is voor ons … tsja, noem het een erkenning op weer een ander vlak, het zet ook zo’n beetje het politieke element van Militia in vette letters.

Jullie hebben ook al verschillende keren samengewerkt met het Gallo-Romeins museum in Tongeren. In 1993 voor de dubbel-cd ‘Nature Revealed’, maar jullie werken ook met hen voor jullie ambitieuze Ambiorix-project. Ik heb ergens gelezen dat jullie in 2013 reeds in het museum hadden moeten optreden met dit project. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

Met het project Nature Revealed openden we het 2de luik van de serie “The Militia Statement Trilogy”. De 3 albums die we maakten voor die serie hadden betrekking op onze eco-anarchistische maatschappijvisie. We wilden met dat album (Nature Revealed) vooral het ecologische aspect belichten. Daarom ook dat we vooral muziek hebben gemaakt en klanken hebben gegenereerd met ecologisch en organisch materiaal; met zand, hout, vuur, water en wind als basiselementen om instrumenten te maken en klanken te creëren. We deden een beroep op het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren omdat we primitieve muziekinstrumenten wilden nabouwen.

Op die manier kwamen we ook in contact met organische instrumenten en materialen om muziek te maken uit de oertijd en op die manier kregen we de interesse opgewekt van het Gallo-Romeins museum in Tongeren. We hebben daar onze kennis over die primitieve muziekinstrumenten kunnen gebruiken om een reeks workshops voor kinderen te organiseren in het museum. En ’s avonds gaven we dan een concert met onder meer de instrumenten die wij en de kinderen gemaakt hadden. Daar waren bijvoorbeeld blaasinstrumenten bij gemaakt uit klei en hout, slaginstrumenten met botten en vellen van dieren, schedels van dieren, koehoorns enzovoort. Uiteraard in combinatie met onze gekende instrumenten, de olievaten en dergelijke. Het metalen olievat kreeg daar vooral een rol in juist omdat het van metaal was, omwille van de grondstof zeg maar, dus niet het afgewerkte product was belangrijk. We hebben dat optreden ook live opgenomen en als 2de CD samen met de studioversie in een houten verpakking uitgebracht.

Wat het Ambiorix project betreft: we hebben enkele jaren geleden het gehele project bij het stadsbestuur van Tongeren ingediend, maar toen bleek de stad Tongeren geen financiële opening te hebben om het ook te realiseren: het zou een optreden met dansgroep, projecties, Keltische klederdracht, bodypaint en vuurshow worden in het centrum van Tongeren en/of vlak bij een tumulus. Nu, we werken verder aan dat project en als het eenmaal af is stellen we het opnieuw voor.

Recent hebben jullie het nieuws gehaald met jullie radicale afwijzing van Laibachs concerten in Noord-Korea. Jullie verweten Laibach het regime en haar mensenrechtenschendingen te steunen, terwijl Laibach-fans jullie verweten de ware toedracht niet te begrijpen. Kan je nog eens samenvatten wat je Laibach verwijt?

Hoe kregen ze het in hun hoofd om voor een dictator en zijn kontlikkende lakeien te gaan feestvieren op de stompzinnige deuntjes van The Sound of Music???? Antwoord: een combinatie van snobisme, gedweep met totalitaire regimes, arrogantie, hoogmoed, winstbejag en een mateloos gebrek aan verstand en vooral aan respect voor de monddode bevolking, om nog maar te zwijgen over het schouder ophalen en de “je m’en fou” houding als ’t in interviews en reacties ging over de martelkampen en de executies. Als reactie op het verfoeilijke wangedrag van deze in nazi uniformen gehulde walgelijke snullen uit Slovenië is Militia met een contra-initiatief gestart: we brengen in 2016 een verzamel-cd uit met een tiental bands/artiesten die, elk vanuit hun specifieke muziekgenre een stevige vuist maken tegen het dictatoriale beleid van aartsgek Kim Jung Un en tegen de smerige opportunisten/neo-nazi’s genaamd Laibach. De opbrengst van de verkoop van dat album gaat integraal naar een Zuid-Koreaanse stichting die zich inzet voor de opvang en begeleiding van Noord-Koreaanse vluchtelingen (Liberty in North Korea). Op dit moment zoeken de vertegenwoordigers van die stichting samen met ons naar een Noord-Koreaanse vluchteling met grafisch talent die de hoes zal ontwerpen.

Jullie schenken veel aandacht aan de verpakking van jullie uitgaven. Als sinds de begindagen zijn de uitgaven van Militia altijd uiterst verzorgd, en bijna nooit passen ze in een gewoon cd-formaat. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?

We verzorgen onze muziek. Die gaat ergens over, de thema’s diepen we uit, we doen aan opzoekingswerk, we discussiëren, we schrijven duidelijke teksten waarin we onomwonden zeggen waar we voor staan. We willen dus dat diegene die het resultaat van onze arbeid aanschaft er in de eerste plaats een duidelijke visie in terug kan vinden. Die visie gieten we niet enkel in een muzikale vorm en we zetten die niet alleen om in teksten, die visie moet ook terug te vinden zijn in de verpakking. Op het omslag van een kookboek plaats je ook geen afbeelding van auto-onderdelen. Het moet dus een eenheid vormen hé. En omdat we de inhoud verzorgen, trekken we die lijn ook door naar de verpakking.

De box voor ‘The Face Of God’ - met psalmenboek en kaartenset - is zeer opmerkelijk. Hoe werd die samengesteld en hoeveel werk hebben jullie daaraan gehad?

Veel handwerk hé, net als onze muziek, of het bouwen van onze instrumenten, weer die eenheid die zo belangrijk is. We wilden op zoveel mogelijk manieren aan de verpakking al laten zien waarover dat album gaat. De teksten zijn enorm belangrijk, we vonden dan ook dat we die zichtbaar moesten maken op die kaarten. Aan het geloof hangt bloed vast, vandaar die met bloed besmeurde psalmenboekjes, tegelijkertijd het “ontheiligen” van die boekjes, om aan te tonen dat er in feite niks heiligs aan is. Heilig, dat bestaat niet. Het is net hetzelfde als een titel zoals baron of graaf of koning, een titel die machtigen zichzelf toekenden om hun macht en hun positie binnen een machtsstructuur voor ’t gewone volk duidelijk te stellen en afstand te nemen van het gewone volk, zichzelf daarmee een vrijbrief gevend om het gewone volk te onderdrukken.

Nadeel van deze werkwijze is wel dat het steeds om gelimiteerde uitgaven gaat. Heel veel van jullie muziek is vandaag niet meer verkrijgbaar. Willen jullie daar iets aan doen?

Het Russische label Infinite Fog gaat een remake uitbrengen van “The Black Flag Hoisted”, de dubbel CD in die grote zwarte verpakking. We gaan trouwens die muziek helemaal bewerken, er komen nog meer teksten bij, meer percussie, en alles wordt geremixt en geremasterd in mijn opnamestudio Subterra. Toen we jaren geleden die cd opnamen, beschikten we maar over weinig financiële middelen en de studio waar we werkten gaf ons maar weinig speelruimte. Dat wil niet zeggen dat iedereen die nu het originele album heeft zich bekocht moet voelen. Als tijdsdocument staat het boven elke verdenking. Zoals het toen gemaakt werd, zo klonk Militia toen en zo moesten we ons indertijd zien te redden en waar te maken. Daarom zijn we er ook trots op. Maar we laten nu ook de kans niet onbenut om dit album eens met de ogen van nu te bekijken, we zijn ook gegroeid, zowel muzikaal als wat betreft onze maatschappelijke visies, en dat zal dan ook logischerwijs te merken zijn in de herwerkte uitgave.

Militia is live een hele belevenis. Er gaat ook altijd een verhuis van indrukwekkende instrumenten mee gepaard. Ik kan me inbeelden dat het niet gemakkelijk is om optredens vast te krijgen. Wat staat er in het vooruitzicht?

Wel, we gaan ons nu vooral toespitsen op de productie van het collaboratie-album ten voordele van de Noord-Koreaanse vluchtelingen en daarna aan de herbewerking van “The Black Flag Hoisted”. Verder hebben we de basismuziek (elektronisch gedeelte van de muziek) al klaar van dat volgend project, namelijk een conceptplaat over Ambiorix en zijn strijd tegen de Romeinse bezetting (54 vC). Daar moeten dus nog heel wat lagen percussiemuziek overheen komen, teksten, blaasinstrumenten… we gaan daarvoor ook weer gebruik maken van zelfgebouwde kopieën van Keltische en Romeinse instrumenten, vooral deze die gebruikt werden om op het slagveld de soldaten aan te porren. In combinatie met onze tonnen en andere metalen junk, natuurlijk. Dus nog heel wat werk. Daarnaast run ik nu al 2 jaar een eigen opnamestudio en neem ik muziek op van andere bands. Op dit moment ben ik de eerste cd van dark metal band Chryzantemum aan het opnemen.

Ik zou eigenlijk nog een extra leven moeten hebben om ’t allemaal gedaan te krijgen. Ik speel daarom ook met de idee om met Militia te stoppen als eenmaal die Ambiorix-plaat opgenomen is en het wat rustiger aan te doen, om dan met m’n vriendin Sandra samen muziek te maken en opnieuw samen met haar dat vuur onder dat andere project van me – MekanOrganiK – opnieuw aan te wakkeren. We hebben met MekanOrganiK al 1 CD uitgebracht, gebaseerd op het maatschappij-kritische boek “Gulliver’s Travels” van Jonathan Swift, en ik wou ook iets doen met het boek “Animal Farm” van George Orwell.

Of er nog een live concert van Militia komt? Ik weet ’t op dit moment nog niet zeker. De toekomst van Militia en mijn plannen heb ik al besproken met de 4 andere muzikanten van de groep, met Diana, Renée, Paul en Jérôme, uiteraard waren ze niet blij. Maar ik ben dan tenslotte ook al van 1986 met Militia bezig, zij nog maar enkele jaren, dus begrijp ik zeker dat ze dit jammer vinden en dat ze heel graag zouden willen dat Militia blijft doorgaan.

Ik weet wel zeker dat ik altijd muziek zal blijven maken, dat beschouw ik als één methode om mijn ideeën vorm te geven. In elk geval ben ik van plan een boek te schrijven, ben er trouwens al aan begonnen. Ik wil erin uitleggen waarom god niet bestaat, waarom de mens geen goden nodig heeft. En zo zijn we weer bij de eerste vraag van jou beland zeker?

In elk geval zal je nog van me horen, lieve fans van Militia!

Militia

HomeContactSitemap
lees meer...
CD BESPREKING : She Past Away - Disko Anksiyete

De groep die ons attent maakte op post punk / dark wave uit Turkije, ondertussen weten u en ik dat er daar wel meer moois te rapen valt zoals Art Diktator, Elz And The Cult, Bewitched As Dark of Dead Man’s Dream... maar het waren vooral zij die met hun debuut “Berlirdi Gece” (2012) een diepe indruk wisten na te laten. Tegenwoordig ...

lees meer...
CD BESPREKING : New Model Army - From Here

Aan de noordwestkust van Noorwegen ligt het kleine eiland Giske, een voormalige haven. Het is omgeven door fjorden en bergen aan de ene zijde en de uitgestrekte Noord-Atlantische oceaan aan de andere kant. Met slechts 700 inwoners is het leven er vaak rustig, ondanks het bijna constante gebrul van de wind. Daar, in de door twee neven en voormalige ...

lees meer...
CD BESPREKING : La Scaltra - The Third Eye

Het derde album van La Scaltra, wiens debuut in 2016 verscheen en bij mij toch wel enige indruk maakte. De missing link tussen minimal en gothic, tussen The Adams Family en Lost Highway. Zoiets. “The Third Eye” is meteen ook de derde langspeler van de dames en heer en klinkt wel, typisch La Scaltra maar minder koud en kil zoals ...

lees meer...
CD BESPREKING : Mirco Magnani & Łukasz Trzciński - Lumiraum

De Italiaan Mirco Magnani, ook bekend als T.C.O. is een momenteel in Berlijn gevestigde componist en videokunstenaar. Hij is onder meer mede-oprichter van Minox, Technophonic Chamber Orchestra, 4Dkiller en de platenlabels Suite Inc. en Suitevision. Na T.C.O. in 2006 begon hij in 2012 onder de naam Undogmatisch aan een nieuw project én ...

lees meer...
FOTO'S : Siglo XX - W-Fest Waregem 16/08/2019 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : VNV Nation - W-Fest Waregem 16/08/2019 door Luc Luyten

lees meer...
FOTO'S : Lebanon Hanover - W-Fest Waregem 16/08/2019 door Luc Luyten

lees meer...
CD BESPREKING : Anatolian Weapons Feat. Seirios Savvaidis - To The Mother Of Gods

Anatolian Weapons, het nieuwste project van de Atheense kunstenaar, DJ en producer Aggelos Baltas (Dream Weapons, Fantastikoi Hxoi) debuteert op Beats In Space met ‘To The Mother Of Gods’. Het is een album gemaakt in samenwerking met volksmuzikant, liedjesschrijver en componist Seirios Savvaidis. Die laatste staat bekend voor zijn ...

Willekeurige selectie 'oudere' CD-besprekingen (zie ook op onze home-page onderaan):
$$$$$$
lees meer...
CONCERT BESPREKING : W-Fest 4 dagen apart festivallen tussen verleden en heden! - W-Fest was er 4 dagen om van te genieten, oude bekenden en minder bekenden terug te zien en niet - zoals sommige reguliere media beweren - je jeugd nog eens opnieuw te beleven. Neen, gewoon om te zijn wie je bent, ...

Het zit er op de 4de editie van W-fest. De eerste keer in Waregem. Oudjes zoals ik herinneren zich ongetwijfeld nog The Steeple, where have the years gone, de club die Waregem op de wereldkaart zette als het om gothic en aanverwanten ging. Op een pisboog van waar ooit The Steeple stond, daar is Waregem Expo. Ik geef toe, de rit naar Wargem, ...

lees meer...
CONCERT BESPREKING : W-fest 14/8 - Irish Coffee & Twisted Nerve (Jirka Liessens)

De eerste avond van het enige wave festival in België begon gek genoeg met het thema Woodstock. Bezoekers werden voorzien van de nodige attributen hiervoor, wat het gekke tafereel opleverde dat de zwartste zielen eens door een roze zonnebril keken, letterlijk dan. Ondanks de flower power bracht de line-up ons heel andere muziek. Er ...

lees meer...
NIEUWS 13/08/2019 : Eerste namen voor M’era Luna 2020

Terwijl men momenteel nog bezig is met de grote opruiming voor hun 2019-editie lost M’era Luna voor hun editie voor volgend jaar al de eerste namen. Het verslag van M’era Luna 2019 lees je zeer binnenkort op deze pagina’s. M’era Luna wil meer zijn dan een ‘Duits’ festival en daarom gaan ze in de toekomst ...

lees meer...
NIEUWS 09/08/2019 : Jubel en juich ! Gothic Magazine terug onder de levenden!

Als oudje uit de scene kent u vast nog het Gothic Magazine. Er was een tijd dat ook deze website op papier werd gedrukt. Het bewijs? Hier onze eerste editie om virtueel te door bladeren. En we hopen tegen het eind van het jaar nog veel meer van onze fysieke edities online te hebben. Maar goed, in het mekka van de goth (Duitsland voor een goed ...

lees meer...
NIEUWS 09/08/2019 : Scary Black bij Secret Sin Records

Het Secret Sin Records label is een serieuze doorstart aan het maken. En wat meer is, regelmatig wordt u verwend met nieuwe namen. Binnenkort komt het Amerikaanse Scary Black bij dit label uit op cd. Nooit van gehoord zegt u? Welaan, onderstaade clip klinkt wat mij betreft beloftevol. Spaghetti westerns en de alternatieve jaren 80 zijn een ...

lees meer...
NIEUWS 08/08/2019 : W-Fest pakt uit met eigen app! Zaterdag uitverkocht!

Het is bijna zover, op 15 augustus schiet W-Fest voor de vierde keer uit de startblokken, dit jaar in Waregem (Expo). Om het voor de bezoeker zo comfortabel mogelijk te maken worden kosten nog moeite gespaard. Dat zal bijken uit de voorzieningen op het festivalterrein maar de organisatie biedt nu ook een eigen app aan om uw bezoek aan het ...

lees meer...
NIEUWS 07/08/2019 : Nieuwe editie van 'The Face Of God' van Militia

Militia heeft opgehouden te bestaan. Hun laatste werk was een uitstekende conceptplaat over het leven van Ambiorix, uit op Old Europa Café. Datzelfde label doet nu een heruitgave van 'The Face Of God', het atheïstisch manifest in muziekvorm dat het eco-anarchistisch metaalslagerscollectief in 2015 uitbracht. Ok, de originele ...